Home
Eng
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ในฐานะที่เป็นบริษัทด้านพลังงานในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาค บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 63 เมกะวัตต์ คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 55 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วังเพลิงโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์และผลิตไฟฟ้าที่สะอาดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 และปีพ.ศ. 2556 ตามลำดับ

ข้อมูลทั่วไป

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเราตั้งอยู่ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีแผงโซลาร์แบบฟิล์มบาง ที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก โดยติดตั้งมากกว่า 640,000 แผง บนพื้นที่กว่า 1,400 ไร่

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 55 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) ประเภทสัญญา Non-Firm ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วังเพลิงโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (วีเอสพีพี) ประเภทสัญญา Non-Firm โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สะอาด ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1.5 ล้านตัน ตลอดอายุการดำเนินโครงการ 25 ปี

GreeNEDucation

บริษัทได้จัดตั้ง "GreeNEDucation" ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมพลังงานทดแทนผ่านสื่อแบบอินเตอร์แอคทีฟ และทำหน้าที่เป็นเวทีสาคัญในการสร้างความตระหนักทางด้านพลังงานทดแทนในชุมชน

* กรุณาทำการนัดหมายก่อนเข้าเยี่ยมชม

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“EGCO”) โดยถือหุ้น 66.67% และบริษัท ซีแอลพี ประเทศไทย รีนิวเอเบิลส์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CLP Holdings Limited ("CLP") ถือหุ้น 33.33%

ภาพความเป็นมา