Eng
ห้องจัดแสดงที่ ๑ Lopburi
จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดลพบุรี สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดบริการ วันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ เวลา 09.00 น.- 16.00 น. (ติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า 2 สัปดาห์)
ชมข้อมูล
ห้องจัดแสดงที่ 2 Power of Power
ทุกอย่างรอบตัวมนุษย์ล้วนต้องอาศัยพลังงาน และพลังงานที่ว่านั้นส่วนใหญ่
ชมข้อมูล
ห้องจัดแสดงที่ 3 Power of Sun Power
ดวงอาทิตย์ไม่เพียงให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลก แต่เป็นต้นกำเนิดของพลังงาน
ชมข้อมูล
ห้องจัดแสดงที่ 4 Our Power
รวบรวมความรู้สึกจากใจของผู้อยู่เบื้องหลังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดต่อเข้าชมสถานที่ : คุณ พจณี ทองดี โทร. 036-418404 หรือ 098-3087270
ชมข้อมูล
พฤษภาคม
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
จัดอบรม "โครงการเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนด้วยโซลาร์เซลล์ในการเกษตร" ผู้เข้าอบรมจาก ตำบลช่องส
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คณะจาก บริษัท lmpact Electrons Siam Co.,ltd ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเข้าร
ชมทั้งหมด >>