• Tel: +66 (0) 36 418 400
  • Email: info@ned.co.th
  • Login

การเพาะเห็ดภูฐานชุมชนสู่โรงเรียน

การเพาะเห็ดภูฐานชุมชนสู่โรงเรียน

กิจกรรมนี้ NED เข้าสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชนและโรงเรียน เพื่อให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดภูฐาน สำหรับประกอบอาหารกลางวันให้บุคลากรและนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปราศจากสารเคมี

วันนี่มีน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์เข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรัษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลสำเร็จการประกวด Thailand Energy Awards

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล CSR-DIW AWARD 2017