• Tel: +66 (0) 36 418 400
  • Email: info@ned.co.th
  • Login

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย ณัฐิเดช จิตครองธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด และคณะฯให้การต้อนรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีแผงโซลาร์แบบฟิล์มบาง ที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก โดยติดตั้งมากกว่า 640,000 แผง บนพื้นที่กว่า 1,400 ไร่ มีกำลังการผลิตทั้งหมด 63 เมกะวัตต์ โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินและที่ปรึกษาโครงการจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้รับใบรับรองมาตรฐานมงกุฎไทยในฐานะผู้ดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายณัฐิเดช จิตครองธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด เล่าว่า "ในฐานะที่เป็นบริษัทด้านพลังงานในประเทศไทย บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาค เป็นเจ้าของและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 63 เมกะวัตต์ คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 55 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วังเพลิงโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์และผลิตไฟฟ้าที่สะอาดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 และปีพ.ศ. 2556 ตามลำดับ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สะอาด ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1.5 ล้านตัน ตลอดอายุการดำเนินโครงการ 25 ปี" นายณัฐิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว
นับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบและแนวทาง ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นำไปสู่การยอมรับและเข้าใจการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยนช์อย่างกว้างขวางและยั่งยืนยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560